KÚPNA ZMLUVA FORMOU NOTÁRSKEJ ZÁPISNICE

KÚPNA ZMLUVA FORMOU NOTÁRSKEJ ZÁPISNICE

Našim klientom ponúkame vyhotovenie kúpnej zmluvy formou notárskej zápisnice.
Čo to znamená a aké výhody poskytuje spísanie kúpnej zmluvy formou notárskej zápisnice?

  • Notárske zápisnice a ich osvedčené odpisy sú verejnými listinami, ktoré majú zvláštnu dôkaznú silu. Dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.
  • Notár je viazaný mlčanlivosťou a ručí za totožnosť účastníkov zmluvy zo zákona, čo opäť zvyšuje právnu istotu zmluvných strán a pomáha predchádzať podvodným praktikám
  • Notár dbá o to, aby zmluva nebola jednostranne výhodná, t. j. aby práva a povinnosti zmluvných strán boli v rovnováhe.
  • Centrálny informačný systém Notárskej komory SR garantuje formálno - právnu istotu notárskych zápisníc, ktoré nemožno antidatovať, zaručuje nezmeniteľnosť notárskych zápisníc, ďalšie zásahy do obsahu notárskych zápisníc sú teda navždy vylúčené.
  • Notár je pre prípad spôsobenia škody poistený, sekundárne za neho zodpovedá štát.
  • Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.
  • Zmluvu vo forme notárskej zápisnice môže notár spísať aj s osobou, ktorá je napr. hluchá, nemá, nemôže písať atď. (samozrejme za zákonných podmienok v prítomnosti svedkov, príp. dôverníka),
  • Zmluvné strany si môžu v notárskej zápisnici zaručiť priamu vykonateľnosť notárskej zápisnice. Je to v prípadoch, ak jedna strana neplní dohodnuté povinnosti ako napríklad vyplatenie kúpnej ceny, ale aj vypratanie bytu alebo nebytového priestoru. Predídu tak finančne i časovo náročnému súdnemu konaniu a môžu podať návrh na exekúciu na základe notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ktorá je rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov