Od mája u nás máme schválený centrálny register účtov. Čo to vlastne v praxi znamená?

Od mája u nás máme schválený centrálny register účtov. Čo to vlastne v praxi znamená?

Od 1. mája 2022 vstúpil do platnosti zákon schválený parlamentom, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Centrálny register účtov bol nevyhnutný kvôli európskym smerniciam, ktoré zas upravujú predchádzanie využitia finančných systémov na účely prania špinavých peňazí. Taktiež upravuje aj pravidlá využívania finančných informácií.

Ak totiž chceme dosahovať potrebnú efektívnosť finančného vyšetrovania orgánu činného v trestnom konaní, centrálny register účtov je viac než potrebný. Keďže sa v súčasnosti kladie veľký dôraz na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, budú vznikať aj nové oddelenia finančného vyšetrovania v rámci plánu obnovy a odolnosti. Centrálny register účtov bude pod správou ministerstva financií, pričom podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra budú známe už v lete. Prevádzka centrálneho registra by sa mala spustiť 1. januára 2023.

Zriadením centrálneho registra účtov bude získavanie informácií o majiteľoch či disponentoch bankových a platobných účtov či konečných užívateľoch oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a prehľadnejšie. V súčasnosti totiž získavanie týchto informácií trvá niekoľko týždňov, čo pri odhaľovaní nekalej činnosti môže dôjsť až k zmareniu vyšetrovania. Dáta z centrálneho registra účtov môžu byť použité ako cenný podklad pre zaistenia majetku či výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Vďaka získaným dátam je možné odhaliť aj organizovanú trestnú činnosť, korupciu či daňové úniky a mnoho ďalšej kriminálnej činnosti.

Bankám tak vzniká povinnosť každý deň elektronicky zapisovať údaje do registra účtov. V súčasnosti sa vyžaduje uviesť názov, adresu sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku. Ďalej je potrebné zapísať dátum založenia účtu a začatia prenájmu bezpečnostnej schránky, číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené a jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky. Okrem týchto údajov je potrebné uviesť aj identifikačné údaje klienta a to meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ ide o fyzickú osobu - podnikateľa, treba ešte doplniť obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO). Pokiaľ ide o právnickú osobu, je potrebné uviesť názov, adresu sídla a identifikačné číslo. Do registra je potrebné uvádzať aj údaje o vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s financiami na danom účte, dátum zrušenia účtu či ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

V doposiaľ schválenom znení je uvedené, že banky alebo iné finančné inštitúcie majú povinnosť tieto informácie či zmeny zapisovať elektronicky v deň ich vzniku, najneskôr do konca nasledujúceho dňa. Pri nesplnení povinnosti môže hroziť banke pokuta až do výšky pol milióna eur. Údaje sa v centrálnom registri účtov uchovávajú po dobu 5 rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol účet zrušený alebo skončil prenájom bezpečnostnej schránky, následne dôjde k ich vymazaniu.

Účinnosť zákona o centrálnom registri účtov je v platnosti od 1. mája 2022 a v lete by sme sa mali dozvedieť o úpravách v právnych predpisoch a ďalších potrebných informáciách.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov