Pozor na splátky! Ak neplatíte včas, váš dlh sa môže predražiť

Pozor na splátky! Ak neplatíte včas, váš dlh sa môže predražiť

Európska centrálna banka avizovala koncom decembra nárast kľúčových úrokových sadzieb a zároveň rovnomerné navyšovanie, kvôli rastúcej inflácii. Navyšovanie by malo byť minimálne do doby, pokiaľ sa inflácia nevráti na prípustnú úroveň. Môže zvyšovanie kľúčových úrokových sadzieb ovplyvniť aj váš úver?

Hoci prognózy hovoria o znížení priemernej inflácie v tomto roku na 6,3%, Európska centrálna banka zvýšila koncom decembra 2022 svoje sadzby, nakoľko táto prognóza zatiaľ nebola potvrdená. Zvýšenie sadzieb ovplyvní aj výšku úrokov z omeškania splátok, čím vznikajú veriteľom určité nároky voči dlžníkom, ktorí svoje podlžnosti neplatia načas tak, ako by mali. V roku 2022 Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby minulý rok až štyri krát, pričom predtým bolo posledné navyšovanie v roku 2019. V súčasnosti tak sazba pre hlavné refinančné operácie je na hodnote 2,50%.

Čo to znamená pre dlžníkov? Ak dlžník mešká so splátkou, veriteľovi automaticky vznikne priamo zo zákona nárok na úroky z omeškania platby. Výška úrokov je teda zákonom daná a odlišnú výšku si môžu nastaviť len podnikatelia. Výška sadzby podľa zákona je určená vzhľadom na to, či ide o omeškanie s platením pohľadávky z občianskoprávneho vzťahu a teda dlžníkom je spotrebiteľ alebo nepodnikateľ alebo obchodnoprávneho vzťahu a teda pohľadávka vznikla medzi dvoma podnikateľmi. Výška úrokov z omeškania sa riadi prvým dňom omeškania, ktorý nasleduje po dni splatnosti pohľadávky voči veriteľovi.

Podnikatelia si môžu vybrať buď pohyblivú sadzbu úrokov z omeškania, ktorá sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 percentuálnych bodov. Táto sadzba sa použije počas celého kalendárneho polroka omeškania a ak si veriteľ vyberie možnosť určenia úrokov z omeškania v tejto sadzbe, už nie je možné zvoliť druhú možnosť stanovenia ich výšky.

Ak si podnikateľ stanoví pevnú sadzbu úrokov z omeškania, ktorá sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky, ktorá je platná k prvému dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov, potom bude určená sadzba platiť počas celej doby omeškania splátok.

Treba však podotknúť, že oba varianty sa odvíjajú od výšky základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a spôsob určenia sadzby úrokov z omeškania vyberá veriteľ.

Veritelia však môžu žiadať aj o takzvanú paušálnu náhradu nákladov spojenú s uplatnením pohľadávky, čo znamená, že dlžník zaplatí aj všetky administratívne náklady spojené s vymáhaním dlhu. Tento nárok vzniká opäť automaticky zo zákona a v súčasnosti je výška paušálnej náhrady 40 eur jednorazovo, pričom sa neprihliada na dĺžku omeškania. Pokiaľ veriteľ bude pohľadávku vymáhať súdom, nárok na paušálnu náhradu nezaniká, ale je samostatným nárokom pri náhrade uhradeného súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia nad rámec paušálnej náhrady.

Pri nepodnikateľských pohľadávkach taktiež závisí výška zákonných úrokov z omeškania od základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky. V tomto prípade sa však sadzba platná k prvému dňu omeškania navyšuje o 5 percentuálnych bodov. 

Okrem úrokov z omeškania môže dlžník platiť aj poplatky z omeškania, čo sú osobitné prípady, kde si tieto poplatky môže veriteľ uplatniť. Výška poplatku môže byť oveľa vyššia ako úroky a ide o prípady omeškania platby nájomného v trvaní viac než 5 dní po splatnosti alebo omeškanie s vrátením prenajatej veci prenajímateľovi. Výška poplatku z omeškania je za každý deň 0,5 promile dlžnej sumy a najmenej 0,83 eur za každý aj začatý mesiac omeškania.

Ak ste sa náhodou dostali do situácie, kedy vám hrozí poplatok z omeškania alebo úrok z omeškania platby, túto situáciu by ste mali prebrať s pomocou finančného poradcu ale aj s veriteľom, aby ste sa prípadným zbytočným poplatkom vyhli. Pokiaľ však budete platiť načas a správne, takáto situácia by nastať nemala.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov