Stali ste sa majiteľom nehnuteľnosti? Pripravte sa na podanie daňového priznania

Stali ste sa majiteľom nehnuteľnosti? Pripravte sa na podanie daňového priznania

Povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti vzniká však nie len majiteľovi, ale aj správcovi, užívateľovi alebo nájomcovi, pokiaľ ide o pozemok, stavbu či byt a nebytové priestory v bytovke. Každý z uvedených vzťahov musí byť pre potreby platenia dane uvedený v katastri nehnuteľností, okrem užívateľa, kedy nie je možné určiť vlastníka, správcu ani nájomcu. Od oslobodenia platenia plnej výšky dane alebo jej úplné odpustenie môže obec uznať pre daňovníkov nad 62 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutým či poberajúcim dávky v hmotnej núdzi. Daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2022.

Zdaňovacie obdobie sa berie ako kalendárny rok, pričom daň sa platí za aktuálny rok. Ak teda budete platiť daň v roku 2022, bude to daň za rok 2022 a nie za predošlý rok 2021. Daňová povinnosť tak vzniká daňovníkovi, ktorý sa stal v čase od 2.1.2021 do 1.1.2022 vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom predmetnej nehnuteľnosti, ktorá spadá pod správcu dane z nehnuteľnosti, ktorým je obec alebo mesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Daňová povinnosť zaniká pokiaľ v období od 2.1.2021 do 1.1.2022 zaniklo daňovníkovi vlastníctvo, nájom, správa alebo užívanie predmetnej nehnuteľnosti.

Výška dane sa určuje na základe údajov, ktoré sa pri podávaní daňového priznania udávajú a vypočíta ju správca dane. Následne vás s touto skutočnosťou oboznámi rozhodnutím, v ktorom bude uvedená presná suma. Túto si viete vypočítať aj vy, nakoľko informácia o sadzbe dane z nehnuteľnosti je verejná informácia vo všeobecne záväznom nariadení obce. Splatnosť dane je 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je možné sa dohodnúť so správcom dane aj na splatnosti prostredníctvom splátkového kalendára.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Prihláste sa k odberu článkov

Raz do mesiaca tipy a rady e-mailom zadarmo

spracovaním osobných údajov